Kraków
+48 503 164 521, 12 444 77 29
biuro@imageline.pl

Regulamin konkursu fotograficznego „ŻYJĘ ZDROWO, WIDAĆ TO!”

26.05.2015 admin Zapowiedzi
 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem Konkursu jest „Porozmawiajmy o zdrowiu” http://porozmawiajmyozdrowiu.com/
 3. Konkurs ma charakter otwarty.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Tematem Konkursu jest pokazanie zdrowego stylu życia.
 6. Konkurs rozpocznie się 26.05.2015 roku a zakończy się 10.06 o godzinie 23:59.
 7. Po terminie nadsyłania zgłoszeń zdjęcia zostaną poddane ocenie Jury składającego się z członków „Porozmawiajmy o zdrowiu”. Jury wybierze trzy pierwsze miejsca oraz pięć wyróżnień. Werdykt Jury podany zostanie nie później niż 15.06.2015 roku.
 8. By zgłosić fotografię do konkursu, należy na Facebooku oznaczać zdjęcia #zdrowozyje.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 3 MB.
 10. Nagrodami za trzy pierwsze miejsca są książki Aleksandry Żelazo „Bądź fit”, dla osób wyróżnionych kosmetyczne upominki.
 11. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
  • jest autorem/autorką opublikowanych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu,
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu  nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z Nami


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości