Kraków
+48 503 164 521, 12 444 77 29
biuro@imageline.pl

Weź udział w konkursie na Instagramie #POZazdrościć

( Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU
A Ty, czego możesz pozazdrościć dojrzałej kobiecie?”

I Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu „#POZazdrościć” (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Porozmawiajmy o zdrowiu (dalej: „Organizator”).
2.Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
3.Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Projektu POZ  na instagramie: (https://www.instagram.com/porozawiajmyozdrowiu/).
4.Konkurs trwa od 20 maja do 31 maja 2021 r., od momentu opublikowania postu konkursowego do 31 maja 2021 r., do godz. 23:59.5.Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem:
6.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Instagram.
Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu
1.Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
3.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
4.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
5.Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. Warunki udziału w Konkursie
1.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Czego możesz pozazdrościć kobiecie dojrzałej? złożeniu w dowolnej formie: tekstowej, obrazowej lub filmowej  ( na Instastories) wypowiedzi na pytanie, opublikowaniu posta ze stworzoną treścią na swoim instagramie, oznaczeniu profilu @Porozawaijmyozdrowiu i @Sylveco.pl  użycia hasztagu #POZazdrościć

3.Praca konkursowa nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
4.Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy konkursowej i przysługują mu do niej pełne majątkowe prawa autorskie.

5.Uczestnik oświadcza, że osoba, z którą występuje na zdjęciu udzieliła zgody na wykorzystanie jej wizerunku w konkursie, a także, że wraz z Uczestnikiem wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku.

IV .Uprawnienia
Organizatora1.Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego Praca konkursowa, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.Pozakończeniu trwania Konkursu  Organizator dokona wyboru 20  Zwycięzców spośród wszystkich Prac konkursowych zgłoszonych za pośrednictwem serwisu Instagram na profilu projektu Porozmawiajmy o zdrowiu.
2.Ocenie podlegają jedynie Prace konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
3.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie zwycięskich Prac Konkursowych w poście na profilu projektu Porozmawiajmy o zdrowiu  Instagramie z oznaczeniem uczestników, których prace zwyciężyły.
4.Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa w ust. 3.
Uczestnik powinien podjąć próbę kontaktu z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu, w sposób opisany w ust. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę.
5.Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z powiadomieniem Uczestników o wyniku Konkursu.
VI. Nagrody
1.Nagrodą w Konkursie są książki ufundowane przez firmę Pascal i kosmetyki firmy Sylveco.pl
2.Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
3.Organizator oświadcza, że jednorazowa wartość Nagród w ramach Konkursu przekracza kwoty 200zł,o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.,o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.
VII. Prawa autorskie
1.Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji: 2.Utrwalanie i zwielokrotnianie -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;1.Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
2.Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3.Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Pracy konkursowej. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
5.Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych Prac konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
VIII. Dane osobowe

1.Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),b. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),1.Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
3.Uczestnikowi przysługuje prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu ;b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO ;d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie
6.Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
7.W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.IX.Reklamacje1.Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imageline.pl Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.2.Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika
.X. Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
1.Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
2.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z Nami


    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości